تحقق سجده به چیست؟

در زمان امام حسن عسکرى صلوات اللّه علیه دو نفر به نام هاى احمد و عبّاس با یکدیگر درباره استقرار اعضاء بدن روى زمین در حال سجده و چگونگى آن در حال نماز اختلاف پیدا کردند.
احمد گوید: چون در این مشاجره به نتیجه اى نرسیدیم که آیا بینى هم هنگام سجده باید روى زمین قرار گیرد، یا خیر؟
عازم منزل امام عسکرى ع شدیم .
در بین راه در حالى که حضرت سوار مرکب خود بود، برخورد کردیم ، همین که حضرت متوجّه ما شد، ایستاد و روى خود را به طرف ما نمود و سپس انگشت سبّابه خود را بر پیشانى نهاد و اشاره نمود که سجده فقط به وسیله پیشانى تحقّقق مى یابد، نه به وسیله بینى؛ و بعد از آن به راه خود ادامه داد و رفت .

هدایة الکبرى خصیبى، ص 332.

/ 0 نظر / 15 بازدید