نشانه های مومنون

سوره مومنون 
آیه 1) در حقیقت رستگار شدند مومنان.
علامت مومنان این است:
آیه 2) آنان که در نمازشان خشوع و فروتنی می‌کنند.
آیه 3) آنان که از گفتار و کردار بیهوده اعراض می‌کنند.
آیه 4) آنان که از مال خود زکات می‌دهند.
آیه 5) آن کسانی که شهوات خود را حفظ می‌کنند. (شهوات یعنی هرچیزی که ما را از خدا دور کند.)
ایه 6) مگر با زنان خود که که بر آنها حلال هستند.
آیه 7) هرکه بجوید راهی غیر از راه حلال این تجاوزگر است.
آیه 8) باز اهل ایمان کسانی هستند که امانت‌های مردم را پس می‌دهند و گفتار مردم را حفظ می‌کنند.
آیه 9) دیگر آنکه به نمازهای خود اهمیت می‌دهند و نماز‌های خود را محافظت می‌کنند و به وقت می‌خوانند.
آیه 10) ایشان‌اند ارث برندگان جزاهای نیک.
آیه 11) بدانید ما خلق کردیم انسان را از خلاصه‌ای از گِل.
آیه 12) بعد قرار دادیم او را نطفه در قرارگاه استوار رحم مادر.
آیه 13) خلق کردیم ما نطفه را لخته خون، سپس خلق کردیم لخته خون را پاره گوشت نرم. بعد خلق کردیم آن گوشت نرم را استخوان و پوشاندیم آن استخوان را گوشت. بعد خلق نمودیم آن را خلقی دیگر. بزرگ است خدا که بهترین خلق‌کنندگان است.

/ 0 نظر / 16 بازدید